RN7 heeft conform de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid op te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan wil haar beleid herkennen in de invulling van de programma’s via alle middelen die RN7 ter beschikking heeft: televisie, radio en internet. De inhoud moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving, waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding. 

Het PBO is een zelfstandig orgaan binnen RN7 en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de omroep. Het PBO is onafhankelijk van andere organen binnen de omroep en onafhankelijk van commerciële en overheidsinvloeden. Het lidmaatschap van het PBO is dus niet verenigbaar met een bestuurslidmaatschap of dienstbetrekking bij een commerciële of publieke omroep.

De rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.

Individuele leden van het PBO kunnen zelfstandig onderzoek doen binnen hun eigen doelgroep. Daarnaast kunnen de leden gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de organisatie. Het PBO werkt op grond van de statuten van RN7 ect, alsmede het huishoudelijk reglement. In het PBO kunnen leden worden opgenomen welke geen stroming in de gemeente vertegenwoordigen, deze hebben zitting op persoonlijke titel.

Samenstelling

De samenstelling van het PBO moet representatief zijn en affiniteit hebben met de meest voorkomende maatschappelijke sectoren en doelgroepen in de regio Nijmegen. De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren: kunst en cultuur, jongeren, onderwijs, ouderen, sport, godsdienstige en geestelijke stromingen, welzijn, minderheden, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

 • Rachel Notenboom – voorzitter (IT/verandermanagement en bedrijfsleven)
 • Paul van de Scheur (Techniek, werkgevers en bedrijfsleven)
 • Henk Pepping (Onderwijs en educatie)
 • Jan Uitdehaag (Kunst & Cultuur)
 • Rob Jaspers (Journalistiek)
 • Eugene Janssen (Publiek Domein/Bestuur RN7)

Het PBO heeft een vacature voor:

 • De maatschappelijke stroming ‘kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag’ en ‘jeugd’

 

Vergaderfrequentie

Het PBO vergadert minimaal vier keer per jaar, waarbij gedurende het jaar de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

 • Februari/maart (evaluatie van de programmering van het afgelopen jaar)
 • Juni (brainstorming over de programmering van het volgende jaar) 
 • September/oktober (vaststelling programmering volgend jaar)
 • November (interne PBO-onderwerpen, zoals vergaderschema, rooster van aftreden, etc.)