Ankeiler: Het Wijchense college wil in de toekomst dat inwoners met een hulpvraag wat betreft huishoudelijke hulp minder vaak een beroep doen op hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en meer op eigen kracht proberen op te lossen.

- Het Wijchense college wil in de toekomst dat inwoners met een hulpvraag wat betreft huishoudelijke hulp minder vaak een beroep doen op hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en meer op eigen kracht proberen op te lossen. Ook wil het college in het vierde kwartaal van 2021 bij mensen die nu 2 tot 4 uur huishoudelijke hulp een hercontrole doen om te kijken of het mogelijk is om het aantal uren te verminderen aan de hand van een nieuw normenkader. Daarnaast stelt met ook een pilot met de inzet van domotica voor huishoudelijke hulp voor. De ingrepen zijn nodig om de kosten voor huishoudelijke hulp via de Wmo op de langere termijn betaalbaar te houden.

Tekorten

Het college voorziet op de langere termijn aanzienlijke tekorten op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Dat heeft drie aanwijsbare redenen, legt wethouder Titus Burgers (PvdA) uit. “Het fors oplopen van de kosten kan ten dele verklaard worden door het feit dat we er een aantal jaar geleden voor gekozen hebben om reële tarieven voor deze diensten te betalen zodat organisaties niet omvallen en de mensen die het werk doen een fatsoenlijk salaris kunnen ontvangen. Daarnaast is er natuurlijk sprake van vergrijzing, die in Wijchen zelfs nog boven het landelijk gemiddelde zit. Ook is een aantal jaar het abonnementstarief ingevoerd vanuit Den Haag, die ervoor zorgt dat iedereen met een indicatie voor 19 euro per maand gebruik kan maken van Wmo-voorzieningen zonder inkomenstoets.” Om huishoudelijke hulp vanuit de Wmo op de langere termijn betaalbaar te houden, moet er daarom nu ingegrepen worden, vertelt Burgers. “Als we nu niets doen, staan we straks met de rug tegen de muur.”

Eigen kracht

Eén van de ingrepen die het college voorstelt aan de gemeenteraad, is om meer te sturen op de eigen kracht van cliënten. “Omdat er dus geen inkomenstoets wordt toegepast, maken ook mensen die kapitaalkrachtig zijn gebruik van de Wmo-voorzieningen. Persoonlijk vind ik dat een onzalige regeling waarvan ik hoop dat hij teruggedraaid wordt. Zo lang dat niet gebeurt, kunnen medewerkers van het sociaal wijkteam mensen op hun eigen draagkracht proberen aan te spreken en soms ook ogen openen. Wat kunnen ze zelf? Wat kan hun omgeving en kunnen hun kinderen voor hen doen? Dat is een moreel apèl. Bovendien zitten er ook voordelen aan het zelf organiseren van huishoudelijke hulp: je kunt zelf de tijdstippen en frequentie bepalen en je eigen eisen erop toepassen.”

Hercontroles

Ook stelt Burgers voor om hercontroles uit te voeren bij de ongeveer 700 cliënten die nu 2 tot 4 uur huishoudelijke hulp per week ontvangen. “Volgens een nieuw normenkader wat reeds landelijk neergelegd en goedgekeurd is, moet het vaak mogelijk zijn om met maximaal twee uren af te kunnen. Daarvoor zouden we dan in het vierde kwartaal van dit jaar hercontroles kunnen uitvoeren bij deze groep. Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor maatwerk, omdat de normen niet in elk geval toe te passen zijn.” De groep die meer dan 4 uur hulp per week ontvangt, wordt buiten de hercontroles gelaten. “Daar zit al heel veel maatwerk op.” Bij nieuwe cliënten zou het nieuwe normenkader vanaf oktober al van toepassing kunnen worden. Daarnaast wil de gemeente bij indicaties meer sturen op het verleggen van indicaties voor Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz). “Er zitten nog veel mensen in de Wmo die niet meer worden en eigen in de Wlz horen. Daar zit een grijs gebied tussen. We willen dus dat er in gesprek gegaan wordt om te kijken of bij sommigen die stap naar de Wlz gemaakt kan worden.”

Domotica

Een ander, interessant voorstel is het uitvoeren van pilot met domotica voor huishoudelijke hulp. “Er ontstaan steeds meer technieken die je kunt inzetten in het huishouden, zoals robotstofzuigers en zelfs elektrische ramenlappers die voor minder werkuren kunnen zorgen. Bij wie we het gaan inzetten, wordt per geval bekeken. Voor de een is het ideaal, de ander heeft er misschien angst van.” Voor de pilot wilt Burgers vooralsnog 7500 euro per jaar beschikbaar stellen. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de voorstellen.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.