Ankeiler: Het Wijchense college adviseert de gemeenteraad om verzoek om geen medewerking te verlenen aan plannen voor een windpark langs de westzijde van de A50, ter hoogte van het spoor tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.

- Het Wijchense college adviseert de gemeenteraad om verzoek om geen medewerking te verlenen aan plannen voor een windpark langs de westzijde van de A50, ter hoogte van het spoor tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch. Initiatiefnemers Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie willen hier vijf windmolens neerzetten met een hoogte van 250 meter.

Gedragscode Windenergie

Eind vorig jaar vroegen de Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen aan de gemeente Wijchen of zij mee willen werken aan hun plannen voor een windpark. Het college adviseert de gemeenteraad nu het principeverzoek af te wijzen. “Het plan is op meerdere punten in strijd met de Gedragscode Windenergie van de gemeente”, zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). “In die Gedragscode hebben we opgenomen dat de maximale tiphoogte 150 meter mag zijn. Dus een hoogte van 250 meter kan niet. Maar nog veel belangrijker is dat omwonenden en belanghebbenden niet meteen vanaf de planvorming betrokken zijn.” Eerder verleende de gemeente wel steun aan plannen voor drie windmolens van 180 meter hoog aan de noordzijde van bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Natuur- en cultuurhistorie

Ook de waarden van natuur- en cultuurhistorie staan het maken van een windpark op die plek langs de A50 in de weg, geeft het college aan. Burgers: “Het gebied waar de windmolens zouden moeten komen, is een open agrarisch landschap met een hoge landschappelijke kwaliteit. Ook liggen er relatief veel woonbestemmingen. Daarnaast doen windmolens van die hoogte en op die plek afbreuk aan de beschermde dorps-/stadsgezichten van Ravenstein en Batenburg. Kortom, de nadelige effecten op de natuur- en cultuurhistorie wegen zwaarder dan het belang van het opwekken van duurzame energie. De regio onderstreept dit nog eens. In de Regionale Energie Strategie (RES) is het gebied tussen Niftrik en Hernen om die redenen ook niet meegenomen als verkennings- en zoekgebied voor windmolens.”

Gemeenteraad

Het besluit om al dan niet mee te werken aan het initiatief van Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Deze vergadert hier op 20 mei over en neemt op 27 mei een besluit.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.