Bevat Video: Video
Ankeiler: De Partij voor de Dieren en de VVD hebben in een motie tijdens de laatste vergadering van het Waterschap Rivierenland het college van dijkgraaf en heemraden verzocht om 'met een zelfkritische houding na te denken over de rol van het waterschap in de ontstane situatie rondom de Gastvrije Waaldijk'.

- De Partij voor de Dieren en de VVD hebben in een motie tijdens de laatste vergadering van het Waterschap Rivierenland het college van dijkgraaf en heemraden verzocht om 'met een zelfkritische houding na te denken over de rol van het waterschap in de ontstane situatie rondom de Gastvrije Waaldijk'. De motie werd daarop breder getrokken naar participatie in het algemeen en unaniem aangenomen.

Het waterschap Rivierenland is degene die de dijkversterking gaat uitvoeren en daarbij meteen de weg gaat vernieuwen. In eerste instantie nam ook het waterschap de plannen van de ANWB als uitgangspunt, namelijk 'ruimte bieden aan voornamelijk fietsers en voetgangers' en was de 'auto te gast'.

Maar dat veranderde in de loop der jaren en uiteindelijk adviseerde Rivierenland begin september dat 'het terugdringen of weren van gemotoriseerd verkeer, geen doel van de Gastvrije Waaldijk is'. Op de website staat wel dat "de betrokken gemeenten het advies is gegeven om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor het terugdringen van gemotoriseerd verkeer".

'Bewoners moeten zich gehoord voelen'

Vooral het slechte participatieproces was de PvdD en de VVD een doorn in het oog. "Participatie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt, maar op z’n minst moeten bewoners zich gehoord voelen", laat Paul van Gent van de PvdD weten. "Nu voelen de mensen zich genegeerd. Veel burgers staan al ver af van de overheid en nu haken ze ook af, omdat ze het zat zijn hoe er met hun belangen wordt omgegaan."

Jur van der Lecq, raadslid van GroenLinks van de gemeente West Betuwe, beaamt dit. "Eén van de dijkbewoners hier die ontzettend actief was, is met alles gekapt. Wij hebben onze mond vol van participatie, maar hier staat het haaks op gemeentelijk het beleid." GroenLinks West Betuwe zal vanavond in de raadsvergadering daar, ook een motie indienen over de gang van zaken en roept het college van West Betuwe op om "niet af te wachten totdat de weg na de dijkverbetering wordt opgeleverd en overgedragen aan de gemeente, maar nu actief de gemeentelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de weginrichting, wegbeheer en verkeersveiligheid."

Term 'auto te gast' ook door waterschap zelf gebruikt in communicatie

Los van alle participatieperikelen, wijst Van der Lecq er ook op dat de gemeente West Betuwe zelf de inrichting van de dijkweg met termen als 'auto te gast' heeft omschreven in het bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg. Er staat letterlijk: "De dijkversterking zal een positieve bijdrage leveren op toeristisch-recreatief terrein. De dijk wordt zodanig ingericht dat het langzame verkeer voorrang heeft en de auto 'te gast' is. Het plan biedt verder voldoende mogelijkheden voor het aanbrengen en plaatsen van recreatieve voorzieningen. Bovendien is de dijk onderdeel van de Gastvrije Waaldijk."

Maar ook het waterschap heeft aan die verkeerde beeldvorming deelgenomen, zo blijkt uit een promotiefilmpje uit oktober 2021. Hier noemt het Waterschap Rivierenland de dijk 'een dijk met een gastvrij karakter waar de auto te gast is en fietsers en wandelaars alle ruimte krijgen'.

Marc Laeven, lid van het dagelijks bestuur van de waterschap, noemde de 'Gastvrije Waaldijk' een unieke situatie, waar het waterschap veel van kan leren. "Dit is niet enige traject waar we lessen uit kunnen halen wat betreft participatie", zei hij tijdens de laatste vergadering. "We moeten bepalen wat goede participatie is: wij hebben dingen geleerd, maar die hebben we ook met elkaar als leden van het waterschap geleerd. Op 14 november houden we een themabijeenkomst over participatie en we kunnen daar de Gastvrije Waaldijk ook als voorbeeld bespreken."

Waterschappen zijn in zekere zin vergelijkbaar met gemeenten en provincies, maar anders dan bijvoorbeeld gemeenten houden waterschappen zich met maar één taak bezig: het waterbeheer in Nederland.

Evenals als een gemeente of een provincie, heeft een waterschap een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het merendeel van dit bestuur wordt gekozen bij de waterschapsverkiezingen, maar er zijn ook zetels gereserveerd voor mensen, die voor hun werk direct afhankelijk zijn van de waterschappen en hiervoor betalen. Hierbij moet je denken aan boeren, bedrijven en natuurorganisaties.

Het dagelijks bestuur van een waterschap heeft een voorzitter: de dijkgraaf. Deze functie kun je vergelijken met die van een burgemeester bij een gemeente. Een heemraad (of hoogheemraad) is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een heemraad is een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente.

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland ligt tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Met aan de noordgrens de Nederrijn en de Lek en aan de zuidgrens de Maas. Ook de Waal stroomt door het gebied van Waterschap Rivierenland, net zoals de Linge. Ook de Biesbosch ligt in het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.