Ankeiler: Het met opheffing bedreigde theatergezelschap Kwatta wil het theatergebouw Badhuis aan de Daalseweg aan de gemeente verkopen.

- Het met opheffing bedreigde theatergezelschap Kwatta wil het theatergebouw Badhuis aan de Daalseweg aan de gemeente verkopen. Dat maakt onderdeel uit van een plan van de theatergroep voor jeugdtheater om haar voortbestaan te kunnen bewerkstelligen. Het Nijmeegse college is niet direct enthousiast en onderzoekt eerst verschillende scenario’s en de gevolgen daarvan.

Ophouden subsidie

Tot 2021 ontving Kwatta structurele BIS-subsidie van de rijksoverheid. Die subsidie is voor de huidige subsidieperiode niet aan Kwatta toegekend. Op het moment van de aanvraag maakte Kwatta al een zware periode door. Het Nijmeegse college gaf aan ook geen uitweg te kunnen bieden. In februari 2022 maakte het bestuur van de theatergroep kenbaar voornemens te zijn om de stichting te ontbinden. Begin april werd door het publiek van Kwatta een online petitie gestart voor behoud van de theatergroep, wat het bestuur aanleiding gaf het besluit te heroverwegen. Eind mei kondigde men aan een plan in de maak te hebben om het voortbestaan te bewerkstelligen.

Overbruggingsplan

Voor de zomervakantie werd door het bestuur van Kwatta een plan met bijbehorende begroting aan de gemeente Nijmegen verstrekt. Het behelst een overbruggingsplan van twee jaar totdat Kwatta opnieuw bij het rijk een subsidie kan aanvragen. Tot die tijd wil de theatergroep, die gehuisvest is in en eigenaar is van theater Badhuis, voornamelijk reprises gaan spelen. De financiering van de overbrugging steunt op twee pijlers, namelijk een subsidieaanvraag bij de gemeente Nijmegen voor de jaren 2023 en 2024 van 150.000 euro en de verkoop van het Badhuis aan de gemeente Nijmegen. De opbrengsten uit verkoop van het Badhuis zijn nodig om de exploitatie voor Kwatta sluitend te maken voor de jaren 2023 en 2024. Kwatta heeft de intentie om voor de jaren 2025-2029 weer een subsidieaanvraag in te dienen bij het rijk in het kader van de BIS. Mocht vervolgens de aanvraag voor een rijkssubsidie voor de periode 2025-2029 niet worden gehonoreerd, dan zal het bestuur besluiten om alsnog te stoppen met theatergroep Kwatta.

Bedenkingen

Het Nijmeegse college laat per brief aan de gemeenteraad weten bedenkingen te hebben bij het plan. “Er bestaat onzekerheid over of de huidige rijkssubsidieperiode eventueel verlengd wordt met twee of vier jaar, terwijl Kwatta nu inzet op een overbrugging van twee jaar. Ook is het de vraag of Kwatta na twee jaar reprises inhoudelijk voldoende ontwikkeling kan laten zien om in aanmerking te komen voor een BIS-subsidie. Voor een BIS-aanvraag is bovendien een flinke cofinanciering nodig. De provinciale middelen voor jeugdtheater zijn niet meer geoormerkt voor één instelling maar voor activiteiten voor het netwerk jeugdpodiumkunsten. Kwatta heeft de afgelopen jaren bijna geen activiteiten ontwikkeld met partners in het netwerk en heeft daardoor nauwelijks positie in het netwerk.”

Badhuis

Het college ziet de horizon van twee jaar die Kwatta stelt als een risico voor de gemeente, omdat het niet past niet bij de insteek dat de plannen die ontwikkeld worden een (langjarig) perspectief moeten bieden voor de theatersector. Daarom heeft men adviesbureau Blueyard in augustus van dit jaar gevraagd om een aantal scenario’s te ontwikkelen hoe het Badhuis duurzaam kan worden ingezet ten behoeve van de versterking van de theatersector in Nijmegen en regio. In het eerste scenario is Kwatta hoofdhuurder en kan men in periode waarin de theatergroep geen activiteiten heeft het pand verhuren aan andere (culturele) instellingen. “Als de BIS aanvraag niet gehonoreerd wordt, bestaat het risico dat er na twee jaar geen huurder meer is en overgegaan moet worden naar een andere invulling met alle extra tijd en kosten van dien”, is de kanttekening die het college daarbij zet. Het tweede scenario behelst dat Kwatta nog 1 of 2 jaar samen met anderen gebruik mag maken van het pand en de gemeente het daarna een bestemming geeft als huis voor een nieuw jeugdtheatergezelschap, mogelijk een vernieuwd Kwatta. “Dan moet de gemeente het gebouw laten beheren. Als Kwatta geen doorstart maakt moet actief gezocht worden naar een ander jeugdtheatergezelschap in of buiten de stad. Het opzetten van een jeugdtheatergezelschap kent een lange opstartperiode waarin naar de gemeente wordt gekeken voor ondersteuning.” In het derde scenario wordt het Badhuis nadat Kwatta er nog 1 of 2 jaar samen met anderen gebruik van mag maken een ‘Huis voor de Jeugdpodiumkunsten’. “Met de opstart van deze functie kan al in 2023 begonnen worden. Dan moet er wel een organisatie gevonden worden die inhoudelijk trekker en gesprekspartner van de gemeente wil zijn voor de nieuwe invulling. Risico op dit moment is dat andere partijen pas willen instappen als meer duidelijkheid is over de positie van Kwatta.”

Vierde scenario

In alle scenario’s geldt dat mochten de scenario’s om wat voor redenen dan ook niet uitgevoerd kunnen worden en er geen gemeentelijke invulling gevonden kan worden, het Badhuis weer in de verkoop gaat. Het Badhuis kan natuurlijk ook meteen aan een derde partij verkocht worden. “Dit scenario hoeft niet uitgewerkt te worden”, schrijft het college, “omdat de rol van de gemeente hier beperkt is tot subsidieverstrekker.” Het college streeft ernaar om de scenario’s nog dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen met daaraan gekoppeld de vervolgstappen voor mogelijke aankoop van het Badhuis.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.

Deel dit artikel