Ankeiler: De langetermijneffecten van corona, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de forse inflatie zorgen voor financieel onzekere tijden.

- De langetermijneffecten van corona, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de forse inflatie zorgen voor financieel onzekere tijden. Dat zegt het nieuwe college van B&W van Wijchen over de begroting voor de komende jaren. Bovendien is nog onduidelijk hoeveel financiën Wijchen krijgt van de rijksoverheid.

Om financieel gezond te blijven, blijft het college terughoudend omgaan met voorstellen voor nieuw beleid. Voor dit jaar (2022) wil het college extra geld vrijmaken voor de ambtelijke organisatie. Dat is nodig vanwege de uitvoering van nieuwe wettelijke taken, extra maatschappelijke opgaven, de verbetering van de dienstverlening en de krappe arbeidsmarkt.

Flinke prijsstijgingen bouwsector

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen verschil maken’ heeft het Wijchense college zijn ambities verwoord voor de komende raadsperiode. De gemeente heeft als doel een financieel gezonde gemeente te blijven met een hoog voorzieningenniveau, tegen beperkte lasten. Dit valt te lezen in de Perspectiefnota 2022 die het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag vaststelde. Op 7 juli neemt de gemeenteraad een besluit over deze nota.

“Niet alleen met onze projecten en plannen, maar ook met onze financiën blijven we op koers”, vertelt wethouder Geert Gerrits van financiën. “Onze begroting voor 2022-2026 is structureel sluitend. Dat betekent dat we de komende jaren financiële ruimte hebben om onze ambities uit het nieuwe coalitieakkoord waar te maken.”

Gerrits realiseert zich dat Wijchen te maken krijgt met flinke prijsstijgingen in de bouwsector. "We reserveren hier extra geld voor, maar het is belangrijk deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden,” zo stelt de wethouder.

Plannen om 't Mozaïek te verduurzamen

De komende maanden werkt het college aan een plan voor de volgende jaren. Pas in november zal het college over het jaar 2023 en volgende jaren de begroting opstellen. Op het gebied van Wmo en jeugdzorg zet het college in op preventie en kortdurende ondersteuning vanuit het sociaal wijkteam.

Ze wil bijvoorbeeld structureel inzetten op schoolmaatschappelijk werk en de specialistische ondersteuning van huisartsen. Daarnaast wil het college het sociaal, cultureel en educatief centrum 't Mozaïek verduurzamen. Ook stelt het college voor om de inzet van straatcoaches en de subsidie aan stichting vluchtelingenwerk structureel te maken.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.