Ankeiler: Het nieuwe coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, CDA en VVD voor de bestuursperiode 2022-2026 is dinsdagavond door de samenwerkende partijen ondertekend en heet ‘Samen verschil maken’.

- Het nieuwe coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, CDA en VVD voor de bestuursperiode 2022-2026 is dinsdagavond door de samenwerkende partijen ondertekend en heet ‘Samen verschil maken’. Wat willen deze drie partijen de komende jaren precies bereiken?

Inwoners en de gemeente: werken aan vertrouwen, teamspeler in de regio en geen fusie

Kernachtig Wijchen, CDA en VVD willen werken aan het vertrouwen van inwoners in de politiek en de overheid. Daarom willen ze dat de gemeente beter benaderbaar, aanspreekbaar en zichtbaar wordt. Bij communicatie moet de gemeente binnen twee dagen reageren. Ook moet de gemeente moet goede initiatieven uit de samenleving ondersteunen en duidelijk zijn over wat wel en niet mogelijk is om teleurstelling te voorkomen. Daarbij moet de gemeente uitgaan van vertrouwen en onnodige regels geschrapt worden. Daarnaast moet de gemeente inwoners en andere belanghebbenden beter en eerder betrekken bij nieuwe plannen. De burgemeester krijgt een aanjaagfunctie om inwonerbetrokkenheid te versterken. In de regio moet de gemeente een goede buur en teamspeler zijn die constructief samenwerkt, maar de komende vier jaar wordt er géén initiatief genomen voor een bestuurlijke fusie met andere gemeenten.

Wonen: meer bouwen, geen hoogbouw en ontmoeten in buitenruimten

De komende 10 jaar moeten er ongeveer 3000 woningen bijgebouwd worden in de gemeente Wijchen. Elk jaar moeten er paar honderd daarvan gerealiseerd worden. Het grootste deel moeten sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Er worden aanvullende mogelijkheden verkend voor woningsplitsing. Op lopende projecten als Wijchen-West, Huurlingsedam, Kraanvogel, Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid wordt vastgehouden aan de reeds ingezette koers. Het dorpse karakter moet ook in de nieuwe wijken aanwezig zijn. Hoogbouw past daar niet bij. Zowel binnen nieuwbouwwijken als bestaande wijken wordt gestreefd naar variatie in woningtypen, doelgroepen en prijsklassen. Veilige, aantrekkelijke en levendige buitenruimten moeten voor meer ontmoetingsmogelijkheden in de wijken zorgen. Het behoud van scholen in de kleine kernen wordt gestimuleerd en de partijen spannen zich in voor de realisatie van Integrale Kind Centra in Wijchen-Zuid, Wijchen-West en Hernen.

Klimaat en energie: nieuwe routekaart en liever zonnedaken dan zonneparken

De partijen willen extra inzetten op de rol van inwoners en organisaties in het tegengaan van klimaatverandering door bijvoorbeeld minder verstening en het afkoppelen van regenpijpen. In bebouwde omgevingen moet meer groen aangelegd worden en meer ruimte gegeven worden aan water. Er wordt een nieuwe routekaart gemaakt voor realistische doelen op weg naar een energieneutrale toekomst. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonneparken. Bij nieuwe bedrijfspanden en nieuwe agrarische bebouwing vinden de partijen het vanzelfsprekend dat daken gebruikt worden voor het opwekken van zonne-energie.

Werk, inkomen en economie: energiearmoede, inwonerspas en uitbreiding bedrijventerreinen

De coalitiepartijen willen meer mensen met afstand tot werk gaan ondersteunen om werkervaring op te doen. Gezinnen met een kleine beurs willen de partijen beter ondersteunen door bijzondere aandacht te geven aan energiearmoede en de mogelijkheden voor een inwonerpas te onderzoeken. Qua economie wil de coalitie de vitalisering van bedrijventerrein Wijchen-Oost doorzetten en de uitbreiding van bedrijventerreinen Bijsterhuizen en Breekwagen onderzoeken. Ook wordt deze collegeperiode een eerste doorkijk gemaakt voor de herontwikkeling van de westflank van het centrum van Wijchen. De gemeente gunt zelf opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers waar wet- en regelgeving dat toestaat.

Sport, toerisme en natuur: buurtsportcoach, uitkijkpunt en roulerend inzamelpunt grof vuil

Zwembad De Meerval moet een grootschalige renovatie krijgen. Sportparken moeten breder gebruikt worden, ook overdag door andere doelgroepen. De mogelijkheden voor buurtsportcoach worden verkend en verenigingsondersteuners kunnen verenigingen helpen met hun taken. Voor kinderen wordt er een klim- en speelbos ontwikkeld. In het kader van toerisme kijken de coalitiepartijen waar een uitkijkpunt over de gemeente een plek kan krijgen. Recreatie in de regio moet gespreid worden om de druk op plekken zoals natuurgebieden niet te groot te laten worden. In het kader van natuur worden er voor elke gekapte boom twee teruggeplant. Er komt de komende jaren extra aandacht voor onkruidbestrijding en zwerfafval en er wordt een proef gestart met een tijdelijk roulerend inzamelpunt voor grofvuil in wijken, zodat mensen makkelijk dicht bij huis hun grof vuil kunnen wegbrengen.

Verkeer en mobiliteit: station Wijchen-West, groene flitspaal en snelfietsroute

De coalitiepartijen willen meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers, bijvoorbeeld door het inrichten van fietsstraten. Ook willen ze zich inspannen voor een snelfietsroute langs Niftrik naar Oss. Daarnaast wordt gekeken naar hoe fietsroutes tussen de kleine kernen worden verbeterd. Samen met de regio wordt gekeken naar de haalbaarheid van een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor dat Wijchen scheidt in noord en zuid. Daarnaast wordt de kansrijkheid van een station nabij Wijchen-West verkend en ingezet op een buurtbus tussen Wijchen en Druten. Landbouwverkeer wordt zo veel mogelijk om de bebouwde kom geleid. Er komt een proef met een ‘groene flitspaal’ waarmee rustig rijden beloond wordt door geld te sparen voor wijken. De coalitie wil zich ook inzetten voor het verminderen van geluidsoverlast van de A50 bij Hernen, Leur en Niftrik. Bij nieuwbouwwijken wordt anders gekeken naar parkeren, bijvoorbeeld door deelauto’s in te zetten of openbaar groen flexibel in te richten.

Veiligheid: cameratoezicht, straatcoaches en geen lokaal vuurwerkverbod

In het kader van veiligheid willen de coalitiepartijen waar nodig vast of mobiel cameratoezicht inzetten. De straatcoaches worden gehandhaafd om jeugdoverlast beheersbaar te houden. Wat betreft de verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt het landelijk beleid gevolgd en geen lokaal vuurwerkverbod nagestreefd. Om ondermijningscriminaliteit tegen te gaan is er extra aandacht voor leegstand in het buitengebied en is het streven om het Keurmerk Veilig Buitengebied te behalen en behouden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.