Ankeiler: De gemeente Wijchen gaat het proces voor de verlening van principemedewerking aan kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI’s) sneller en transparanter maken.

- De gemeente Wijchen gaat het proces voor de verlening van principemedewerking aan kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (KPI’s) sneller en transparanter maken. Indieners kunnen vanaf nu zelf al een voortoets doen om te bepalen of hun initiatief in aanmerking komt voor medewerking van de gemeente. Een tussentoets tijdens het proces biedt indieners eenmalig de kans om hun plannen aan te passen als nodig. Aanleiding is een evaluatie van het proces.

Voortoets

Particulieren met een kleinschalig woningbouwinitiatief voor maximaal twee woningen kunnen voortaan zelf aan de voorkant van het proces hun initiatief al toetsen aan de gestelde kaders en voorwaarden voor medewerking van de gemeenten. Daarvoor wordt een zogenaamde ‘voortoets’ ingesteld op basis van een duidelijk toetsingskader waaraan elk initiatief minimaal moet voldoen. Dit nieuwe toetsingskader KPI is terug te vinden op de website van de gemeente Wijchen en geeft inzicht in de ruimtelijk wenselijke en niet wenselijke ontwikkelingen wat de gemeente betreft.

Tussentoets

Nadat het initiatief beoordeeld is door ambtenaren, wordt deze inclusief doorgaans voorgelegd aan het Wijchense college van burgemeester en wethouders om er een besluit over te nemen. Deze stap wordt vanaf nu voorgegaan door een zogenaamde ‘tussentoets’. Daarbij vindt een beoordeling van het initiatief plaats op basis van de geldende wet- en regelgeving en wordt waar relevant al een eerste advies van de dorpsbouwmeester gevraagd. Mocht aanpassing nodig zijn, dan krijg de initiatiefnemer eenmalig de kans om diens initiatief aan te passen en nogmaals in te dienen. Zo wil de gemeente noodzakelijke aanpassingen van een initiatief na het verkrijgen van principemedewerking zoveel mogelijk te vermijden, om tijd en teleurstelling te besparen.

Maandelijkse beoordeling

Het beoordelen van een KPI gaat voortaan ook sneller. Initiatieven kunnen voortaan jaarrond worden ingediend, waarbij maandelijks de ambtelijke beoordeling plaatsvindt en aansluitend de besluitvorming door het college. Voorheen was er sprake van halfjaarlijkse rondes, waarbij alle initiatieven bij elkaar geveegd werden en de beste uitgekozen werden. Met deze aanpassing wil de gemeente nu de doorlooptijd versnellen. De initiatiefnemer krijgt dan dus sneller te horen of principemedewerking wordt verleend door de gemeente.

Principemedewerking

Principemedewerking is overigens geen garantie dat het initiatief ook daadwerkelijk de eindstreep haalt. “De reguliere stappen voor het bestemmingsplan en dergelijke moeten daarna nog gewoon genomen worden”, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). “Maar de belangrijke toetsen zijn dan wel al gedaan. Voorheen was het zo dat het voor de buitenstaander onvoldoende transparant was hoe de beoordeling plaatsvindt. Dat leverde veel vragen en ongemak op. Daarom is deze nieuwe werkwijze een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie.”

Niet in het buitengebied

Wel is het zo dat het ontwikkelen van KPI’s in principe in het buitengebied niet toegestaan wordt. “Alleen tegen de kernen en in de kernranden kan nog gebouwd worden”, zegt Gerrits. “Een uitzondering is bij een omzetting van een agrarische bestemming naar regulier wonen. Dan is er de mogelijkheid om de stoppende agrariër te compenseren voor het stoppen met zijn bedrijf en verwijderen van agrarische gebouwen door medewerking te verlenen als gemeente.”

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.