Ankeiler: Het is VVD en CDA niet gelukt om een amendement aangenomen te krijgen waarbij de maximale nokhoogte voor nieuwe woningen in Vossenpels-Noord bij Lent die dicht bij bestaande woningen gebouw worden verlaagd wordt van 11 naar 9 meter.

- Het is VVD en CDA niet gelukt om een amendement aangenomen te krijgen waarbij de maximale nokhoogte voor nieuwe woningen in Vossenpels-Noord bij Lent die dicht bij bestaande woningen gebouw worden verlaagd wordt van 11 naar 9 meter. Omwonenden vrezen daar voor ‘kolossen’ op korte afstand naast of achter hun huis. Wel werden twee VVD-moties aangenomen over het niet toestaan van bebouwing binnen 50 meter van sportvelden en het waar mogelijk handhaven van de bestaande groenstructuren in het plangebied.

“Gehoor geven aan zorgen”

De algemene tendens van de gemeenteraad over nieuwbouwproject is dat de gemeente een goed participatietraject met omwonenden heeft doorlopen. Aan de zorg van omwonenden over de hoge nokken van nieuwe woningen in de nabijheid van hun woningen werd echt maar voor een klein deel gehoor gegeven door de maximale bouwhoogte te verlagen van 12,5 meter naar 11 meter. “Dit is van groot belang voor huidige bewoners om hier op een fijne manier te kunnen blijven wonen”, zegt VVD-raadslid Maarten Bakker. “Als zij zelf een huis van 6 of 7 meter hoog hebben, en er komt mogelijk een gebouw van 11 meter hoog naast te staan, dan vinden bewoners niet prettig. Daar moeten we gehoor aan geven door het bestemmingsplan daarop te amenderen.”

Kappenlandschap

Dat gebeurde echter niet door het ontbreken van steun in de raad, mede door kanttekeningen van wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “We kiezen in de randen van het plangebied, die grenzen aan bestaande woningen, voor een zogenaamd ‘kappenlandschap’ dat aansluit bij het tuindersverleden van deze locatie. In de praktijk gaat het om hele schuine puntdaken met een goothoogte van 4,5 meter en een nokhoogte van 11 meter. Het gaat dus niet om een appartementencomplex van 11 meter hoog. Als je de maximale bouwhoogte voor deze woningen met twee meter verlaagd, kan het gevolg zijn dat de woning breder moet worden om dezelfde oppervlakte te bereiken. Dat doet afbreuk aan de beeldkwaliteit. Of je moet kleinere huizen bouwen, maar dat heeft een negatief effect op de grondexploitatie.”

Niet gerustgesteld

Dat deze zaken in het beeldkwaliteitsplan worden vastgelegd en toekomstige aanpassingen aan de woningen nadat ze gerealiseerd zijn daaraan getoetst worden, is voor Bakker geen geruststelling dat er in de toekomst niet alsnog aanpassingen komen aan de daken die de overlast voor omwonenden vergroten, zoals het plaatsen van grote dakkappellen. “Een negatief van de commissie beeldkwaliteit is niet hetzelfde als een afwijzing. Nu kan het alsnog voorkomen dat de Raad van State bij een beroep zegt: “Had het maar beter vastgelegd in het bestemmingsplan.””

Sportvelden en groenstructuur

VVD-fractievolger Dennis Walraven, die het afgewezen amendement opstelde, haalde wel succes met zijn twee moties met betrekking tot het plangebied. Er was voldoende steun voor zijn motie die aangeeft dat de ontwikkeling van Vossenpels-Noord niet mag leiden tot beperkingen van de huidige sportactiviteiten daar en dat er in de hindercirkel van 50 meter rondom sportvelden daarom niet gebouwd wordt. Ook werd een motie aangenomen die ervoor zorgt dat waar mogelijk de bestaande groenstructuren worden gehandhaafd in de planontwikkeling en de raad en omwonenden om die reden bij ingrepen in de groenstructuren en de boomgaard Smitjesland in het bijzonder vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.