Ankeiler: In het belang van het milieu en de gezondheid van omwonenden moeten luchtverontreinigende overschrijdingen bij asfaltcentrales 'op een zo kort mogelijke termijn worden opgelost'.

- In het belang van het milieu en de gezondheid van omwonenden moeten luchtverontreinigende overschrijdingen bij asfaltcentrales 'op een zo kort mogelijke termijn worden opgelost'. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer. De wetgeving wordt daarom strenger.

De asfaltcentrales krijgen een jaar om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. De staatssecretaris wil dat in de tussentijd de bevoegde gezagen met asfaltbedrijven in gesprek gaan om de uitstoot van de fabrieken te verminderen.

Roel van Tiel is één van de omwonenden van de hevig in opspraak geraakte asfaltcentrale APN in Nijmegen. Met anderen strijdt hij al jaren voor schone lucht in zijn leefomgeving. "Fantastisch nieuws", reageert hij op het bericht van de staatssecretaris. "Wel jammer dat het een jaar duurt, maar wel goed dat er nu eindelijk een streep wordt getrokken."

Gezondheidsschade

Bij de productie van asfalt gaat het om de uitstoot van giftige stoffen als Benzeen en PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Die laatste is een verzamelnaam voor stoffen als naftaleen en benzo(a)pyreen. Zulke stoffen komen voor op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM omdat ze gezondheidsschade, waaronder kanker, kunnen veroorzaken.

Wat betreft benzeen blijkt dat van de 29 actieve asfaltcentrales ongeveer de helft de normen overschrijdt. Veertien overtreden de regels niet, van drie zijn geen gegevens bekend en bij 12 asfaltcentrales gaat het mis. De gemeente Nijmegen heeft als bevoegd gezag bij asfaltfabriek APN geen overschrijding van benzeen gemeten.

Staatssecretaris Van Weyenberg aan de Kamerleden daarover: "Iedere centrale is uniek, wat betreft technische omstandigheden en wat betreft leefomgeving, maar het feit dat 14 asfaltcentrales wél aan de norm voldoen laat zien dat dit kan. Per centrale dienen dan ook technische oplossingen op maat te worden gevonden om de uitstoot van benzeen zo snel mogelijk onder de norm te krijgen. De bedrijven en het bevoegd gezag zijn daarvoor aan zet."

Norm 17 keer overschreden

Voor de PAK's die uit de asfaltschoorstenen komen is het beeld ook niet best. Ook daar voldoet ongeveer de helft niet. Van de 18 centrales waar is gemeten blijken er acht niet aan de normen te voldoen. In Nijmegen ging het ook flink fout.

Zie ook: GLD Dossier asfaltcentrale

Tijdens een onaangekondigde meting bleek de norm daar met 17 keer te worden overschreden. Dat leidde tot een storm van verontwaardiging in de omgeving van de Nijmeegse asfaltfabriek en de lokale politiek, nadat Omroep Gelderland dat begin september naar buiten bracht. Een jaar eerder was er al soortgelijke ophef over de verruiming van de uitstootnorm voor benzeen.

Knelpunten en oplossingsrichtingen

Van Weyenberg: "Over waar we nu staan, welke knelpunten worden ervaren, en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn heb ik onlangs in een bestuurlijk overleg met de wethouders van Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen gesproken. Daarbij heb ik gemerkt dat we het doel delen om deze problematiek aan te pakken."

De staatssecretaris zegt in gesprek te blijven met genoemde steden en belooft de Kamer voor het zomerreces van 2022 te rapporteren over de stand van zaken van de acties die de betreffende bevoegde gezagen hebben genomen naar aanleiding van de uitstoot bij de asfaltcentrales. "Ik vertrouw erop dat alle partijen zich hiervoor inzetten", aldus Van Weyenberg.