Ankeiler: De gemeente Overbetuwe heeft bij de Raad van State een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning.

- De gemeente Overbetuwe heeft bij de Raad van State een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie is initiatiefnemer van de railterminal op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe. Volgens de gemeente houdt het plan op een aantal punten niet voldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners.

De provincie Gelderland wil de Railterminal aanleggen op het grondgebied van de gemeente, langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth. Provinciale Staten van Gelderland stelden het inpassingsplan voor de terminal vast op 7 juli 2021. Daarnaast besloten de provincie, het waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst regio Nijmegen tot verlening van de vergunningen en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, Waterwet en Wet geluidhinder.

Binnen zes maanden uitspraak

In het beroepschrift ligt de focus op de onderwerpen verkeersveiligheid, geluid, licht en stikstofdepositie. Zowel het inpassingsplan als de Natuurbeschermingswetvergunning valt onder de Crisis- en Herstelwet. Dat betekent onder meer dat de Raad van State in principe binnen zes maanden uitspraak doet.

Aan het provinciaal inpassingsplan ligt het rapport van RHDHV 'Akoestisch onderzoek RTG ’ van 13 februari 2020 ten grondslag. De gemeente heeft Antea Group, een internationaal ingenieurs- en adviesbureau, gevraagd om het rapport van RHDHV te beoordelen. Het bureau constateert dat diverse geluidbronnen ontbreken in het rapport en dat de door RHDHV gehanteerde verkeersintensiteiten niet correct zijn. De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat 'er niet met zekerheid kan worden gesteld of de railterminal aan de geldende geluidsnormen voldoet. Zo ontbreken geluidbronnen als voegen, booggeluid en remgeluid. Ook is niet voldoende onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat'.

Zeilend binnenkomen

De gemeente Overbetuwe maakt ook bezwaar over de veronderstelling dat bijna alle treinen 'zeilend' binnenkomen. Onder ‘zeilend binnenkomen’ wordt verstaan dat de wagons niet meer door een plaatselijke locomotief worden gerangeerd, maar de wagons glijdend doorrijden tot de plek waar ze moeten komen te staan. En daar dus tot stilstand komen. Dit suggereert dat er in het geheel niet meer gerangeerd wordt met separate locomotieven in de railterminal.

Als de wagons beladen of gelost zijn kan de trein weer vertrekken gebruik makend van de elektriciteit van de bovenleiding. Hiermee is het niet nodig om te rangeren en wordt het gebruik van diesellocomotieven beperkt. Maximaal 5% van de treinen die de Railterminal aandoen worden getrokken door diesellocomotieven De gemeente Overbetuwe kan zich echter niet goed voorstellen dat er helemaal niet gerangeerd gaat worden. Ze schrijven in het bezwaar: 'Het is niet goed denkbaar dat een exploitant van een railterminal een dergelijke functionaliteit niet zou willen aanbieden'.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente heeft sinds begin 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de Railterminal. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners van Overbetuwe zo min mogelijk last ervaren van de komst van de railterminal. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over inpassing van de railterminal in het landschap en over een financiële bijdrage van de provincie aan de realisatie van gebiedsmaatregelen. De gemaakte afspraken blijven overeind en staan los van het beroep dat de gemeente nu indient. Dat kan, omdat gemeente en provincie over en weer erkennen dat ze ieder hun eigen rol en eigen verantwoordelijkheden hebben. Ze hebben begrip voor de verschillende belangen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: redactie@rn7.nl.