Bevat Video: Video
Ankeiler: De meetmethode die de gemeente Nijmegen heeft gebruikt bij de asfaltfabriek klopt niet.

- De meetmethode die de gemeente Nijmegen heeft gebruikt bij de asfaltfabriek klopt niet. Dat stelt bouwbedrijf Dura Vermeer, eigenaar van asfaltcentrale APN in de Waalstad. Bij een recente onaangekondigde controle bleek dat de fabriek veel meer gevaarlijke stoffen uitstoot dan toegestaan.

APN overschreed zeventien keer de norm. De gemeente heeft nu gedreigd met een boete van 50.000 euro. Buurtbewoners zijn boos. Ze vinden de boete een lachertje voor een bedrijf met een miljoenenomzet en ze wisten niets van die overschrijding. De gemeente heeft die omwonenden eerder toegezegd ze actief te informeren. Een brief aan APN met de dreigende dwangsom is gelekt aan buurtbewoners en in bezit van Omroep Gelderland.

Zie ook: Asfaltcentrale stoot veel te veel gevaarlijke stoffen uit, omwonenden zijn woest

Bekijk de reacties van omwonenden. De tekst gaat eronder verder:

Bezwaar tegen dwangsom

APN heeft inmiddels bezwaar gemaakt bij de gemeente Nijmegen tegen de dwangsom die het bedrijf boven het hoofd hangt. Volgens de asfaltproducent houdt de Omgevingsdienst, de instantie die de controle namens de gemeente uitvoert, er een eigen meetmethode op na.

APN benadrukt dat het achter het uitvoeren van de controles staat. Die ziet het bedrijf naar eigen zeggen altijd met vertrouwen tegemoet, omdat het beschikt over de juiste (milieu)vergunningen en altijd heeft voldaan aan de geldende eisen op grond van de milieuvergunning, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

'Begrijpen boosheid bewoners volkomen'

Volgens APN klopt de meetmethode dus niet. "Daarom ontstaan er bij ons twijfels over de juistheid van de meetresultaten, temeer daar er in het verleden nooit afwijkingen zijn geconstateerd wat ook door de wethouder bij Omroep Gelderland wordt bevestigd.", stelt een woordvoerder van het hoofdkantoor van Dura Vermeer in Rotterdam. "We betreuren ten zeerste dat de bewoners op deze wijze met de testresultaten van de Omgevingsdienst zijn geconfronteerd, zonder de wederhoor van Dura Vermeer. We begrijpen de boosheid van de bewoners volkomen."

"APN beschikt sinds 1 september 2018 over het BRL 9320-certificaat. Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9320 bepaalt dat oud asfalt en asfaltgranulaat, dat wordt geaccepteerd door een asfaltcentrale en wordt verwerkt tot nieuw asfalt, moet voldoen aan de kwaliteitseisen volgens deze richtlijn", licht de woordvoerder het juridisch kader toe. "Oud asfalt dat hieraan voldoet is volgens de certificerende instelling ervan verzekerd dat de emissie van PAK's (stoffen de op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen staan, RH) onder de norm blijft. Daarmee is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat door APN geleverde producten aan de milieuhygiënische specificaties voldoen."

'Meting voldoet niet aan eigen eisen'

Volgens APN voldoet de meting die de Omgevingsdienst heeft gedaan niet aan de door Omgevingsdienst zelf geformuleerde eis van drie deelmetingen van dertig minuten. "Hoe getrouw is daarmee de indicatieve meting?", stelt de woordvoeder in een verklaring aan Omroep Gelderland. Daarnaast stelt APN dat een toelichting en verwijzing naar de wettelijke grondslag van de indicatieve meting ontbreekt.

"In het Activiteitenbesluit milieubeheer is notabene geen meetregeling opgenomen voor het meten van de emissie van PAK", stelt de woordvoeder. "Juist omdat in het Activiteitbesluit een meetregeling ontbreekt, is het te simpel om te veronderstellen dat de emissie conform een standaard meetregeling zou kunnen worden voldaan. Anders had de wetgever dat wel opgenomen in het Activiteitenbesluit."